beg
Motviktstruck
Toyota Tonero 06-8FDJ35F
3,5-tons dieseldriven motviktstruck med hytt och hyttvärmare. Rejäl lyfthöjd om 5,5 m. Nytt aggregat med sidoföring och gaffelspridning (påhängs) . Nya däck runtom! Bluespot bak, VTF-belysning bak, arbetsbelysning fram, blixtljus.
Pris exkl. moms
6 086
SEK/mån
Leasa
Alltid 6 månaders garanti på begagnade truckar
30 dagars öppet köp på alla truckar
En fri underhållservice ingår när du köper truck
Marknadens noggrannaste inspektioner på begagnade truckar
Truckar från de främsta tillverkarna som Bobcat, Crown, Linde, Toyota, Kalmar, Still och BT.
Alltid 6 månaders garanti på begagnade truckar
30 dagars öppet köp på alla truckar
En fri underhållservice ingår när du köper truck
Marknadens noggrannaste inspektioner på begagnade truckar
Truckar från de främsta tillverkarna som Bobcat, Crown, Linde, Toyota, Kalmar, Still och BT.

Inspektionsprotokoll

Kvalitetskontroll av begagnade maskiner

Vår filosofi är enkel: varje enskild truck ska vara så bra den kan vara. Alla begagnade truckar genomgår noggranna inspektioner och reparationer. Det är därför vi alltid kan erbjuda generösa garantier, 30 dagars öppet köp, möjlighet att testa trucken i verksamheten innan köp och dessutom inkludera en fri underhållsservice i erbjudandet.
ELEKTRONIK
Kontaktorer
Vi säkerställer att kontaktorerna fungerar korrekt och inte har brända kontaktytor som kan orsaka störningar i förbindelsen till motorn. Uttjänta kontaktorer ersätts med nya.
Instrument
Displaypanelen är en av få informationskällor föraren har. Därför är det viktigt att informationen som visas i displayen också stämmer överens med truckens faktiska status. Vi kontrollerar att alla signaler från trucken till display fungerar och att informationen som visas är tillförlitlig.
Signalhorn
Vi kontrollerar att signalhornet säger tut. Om det inte säger tut så kontrollerar vi signalhornet och säkerställer att det får rätt spänning.
Tändningslås
Tändningslåset kontrolleras och byts vid behov ut mot ett fabriksnytt. Ett glappande tändningslås blir snabbt ett irritationsmoment då trucken riskerar att stängas av även under körning, exempelvis om du kör över en lite ojämn yta.
Belysning
Lampor ska vara hela och lysa med rätt styrka. Lampor som inte lyser som dom ska byts ut mot fabriksnya.
Torkare
Vi ser till att torkaren torkar. Torkare som inte torkar ersätts med nya.
Kablage
Vi inspekterar hur kablar är dragna för att förhindra eventuell skavning och slitage. Vi gör en genomgång av skyddshöljen och isoleringen på kablarna, och vid behov byter vi ut kablar. Skadade kablar kan orsaka kortslutning och skador på truckens elektronik, vilket i värsta fall kan leda till brand.
Säkringar
Säkringarna skyddar mot överspänning. Säkringarna i sig vållar sällan bekymmer, men deras skick kan ge en indikation på andra fel som behöver rättas till.
Startmotor
Startmotorn ska slå till och dra runt motorn utan hack. Det vanligaste felet är att solenoiden, en kontaktor, inte slår till som den ska. Är det fel på startmotorn i sig byts den ut eller repareras.
Generator
Generatorn förser batteriet med ström och vi kontrollerar dess laddning under motordrift. En generator som inte presterar optimalt byts ut mot en fabriksny, men i vissa fall är räcker det fint att byta ut ett krånglande laddningsrelä.
Glödning
Glödstiften värmer upp förkammaren i cylindern för att dieseln lättare ska antändas. Vi ser till att glödstiften är i gott skick då otillräcklig värme gör motorn trögstartad, ökar bränsleförbrukning och försämrar motorprestandan.
Nödbrytare
Nödbrytaren ska var hel och omedelbart bryta strömtillförseln.
DRIVNING
Drivning
Drivaxeln ska vara tyst, snurra fint och det får inte glappa i utgående axlar till hjulen. En drivaxel som inte mår bra kan i värsta fall rasa.
Olja nivå/ byte
Oljan fyller en viktig funktion då den både smörjer och kyler. Vi ser till att alla truckar har frisk olja, med rätt viskusitet enligt fabrikörens instruktioner.
Oljefilter
Oljefiltret renar oljan från partiklar och smuts. Oljefilter byts alltid ut mot nya.
LYFTMEKANISM
Gafflar
Gafflarna bär upp hela lasten och måste därför vara i mycket gott skick. Vid gaffeltestet kontrollerar vi fästklackar, skänkel och blad och undersöker om det finns eventuell sprickbildning. Nedslitna gafflar riskerar att brista och kan orsaka allvarliga olyckstillbud.
Mast
Stativet kontrolleras för glapp och stativrullar byts ut om de är slitna. När glapp upptäcks går vi igenom stativets alla delar och lager med glapp byts ut. Underkänner vi stativet ersätts det med ett fabriksnytt från ledande tillverkare. Ett glappande stativ riskerar att brista och falla.
Mastrullar
Mastrullar och stativrullar ses över och byts ut vid slitage eller glapp.
Kedjor
Kedjor slits med användning och vi inspekterar kedjelängden för att säkerställa att de håller sig inom toleransgränserna. Vid tecken på slitage byter vi ut dem mot fabriksnya kedjor för att förhindra att lasten faller.
Aggregat
Vi genomför noggranna kontroller av fästpunkterna mellan gaffeln och aggregatet. Vid behov byter vi ut bussningar och lager om det finns för mycket spel. Vi ser också till att rullarna för gaffelspridning och sidoföring fungerar smidigt och rullar fritt. Dessutom inspekterar vi kolvar och cylindrar för att upptäcka eventuellt glapp i infästningarna och tecken på läckage.
Slangar och anslutningar
Vi kontrollerar anslutningar för att upptäcka eventuella läckage och ser till att slangar inte är nötta eller klämda. Går en slang av sprutar oljan rakt ut och är lasten upphöjd vid tillfället riskerar den att falla. Slitna slangar byter vi alltid ut mot fabriksnya.
STYRNING
Ratt
Ratten ska vara hel och utan skavanker, i annat fall byts den mot en fräsch fabriksny.
Orbitrol
Orbitrolen styr flödet av olja till styrcylindrarna. En sliten orbitrol kan orsaka läckage och leda till ojämn styrning, vilket gör att fordonet drar åt ett håll och kräver konstant korrigering vid körning. En utdömd orbitrol byts därför ut mot en språjlans ny.
Styrstag
Styrstaget, även kallat styrlänk, är komponenten som förbinder hjulet med styrcylindern. Styrstaget kontrolleras noga för glapp och byts vid behov ut. Glapp i styrstaget kan göra styrningen ostabil och kräver justering under körning. Brister styrtaget tappar du styrfunktionen helt.
Spindlar
Spindeln, där däcket monteras, inspekteras för att säkerställa att det inte finns något glapp. Vid glapp räcker det ofta att byta ut lager, men i vissa fall behöver hela spindeln ersättas. Ordentlig smörjning är viktigt för att för att undvika att metallytor gnuggar mot varandra, något som på sikt kommer att skada trucken.
Styrcylinder
Styrcylindern granskas för att utesluta glapp och läckage av hydraulolja. Vi kontrollerar att kolvstången är slät och fri från repor, hack eller rispor. Skador på kolvstången kan nämligen leda till skador på packningen och packboxen i styrcylindern, vilket i sin tur kan orsaka läckage.Vid slitage byter vi ut kolvstången mot en ny.
Servopump
Servopumpen säkerställer lätt och smidig styrning av trucken. Med en välmåënde servo kan du styra ratten med fingret. Vi kontrollerar servons funktion för att garantera att styrningen är mjuk och utan läckor. En felaktig servopump kan orsaka trög och hackig styrning, och ett haveri under körning är en stor säkerhetsrisk.
Styraxel
Styraxeln kontrolleras för glapp vid dess infästning till truckens chassi. Till skillnad från bilar, som har fjädring, är styraxeln i en truck pendlad eller kan vippa. Om det finns glapp, kan det ofta fixas genom att byta ut bussningarna vid infästningen. Styraxeln i sig är i grund och botten en robust järnkomponent.
HJUL
Hjul (ex drivhjul och lasthjul)
Hjul kontrolleras för eventuella skador på både däck och fälg, samt för tecken på slitage. Det är viktigt att inspektera massiva däck noggrant, eftersom skador inte alltid är synliga för blotta ögat. Luftgummidäck undersöks för eventuella revor. Däck utgör en stor säkerhetsrisk, smäller ett däck när du jobbar med last på hög höjd riskerar du att välta med trucken när lasten vippar. Däck med skador eller ej godkänt mönsterdjup ersätts med sprillans nya däck.Hjulen byts också om lagren är i dåligt skick.
Hjullager
Hjullagren på alla hjul granskas för att säkerställa att de snurrar smidigt utan torrhet, gnissel eller glapp. Om de är torra indikerar det ett behov av smörjning.
Hjulbultar
Hjulbultar kontrolleras så att de är ordentligt åtdragna och inte har några skador. Skadade hjulbultar byts ut mot sprillans nya.
BROMSAR
Färdbroms
Färdbromsen testas för jämn och effektiv bromsning på båda hjulen. Vi säkerställer att pedalen är fast och inte sjunker till botten, vilket kan indikera läckage. Bromsvätskan kontrolleras också för att försäkra att det inte finns några läckor som kan påverka bromstrycket och bromsarnas funktion.
Bromscylindrar
På var sida om bromstrumman sitter en bromscylinder. Bromscylindrarna kontrolleras vid misstanke om att något är fel, som till exempel när det finns fukt på undersidan av bromskölden, vilket kan tyda på att bromscylindern läcker.
Bromsvätska
Vi kontrollerar att bromsvätskan är på rätt nivå och är klar och fin, som en Skåne akvavit. Om vätskan innehåller smuts eller partiklar byts den ut, eftersom förorenad vätska kan påverka trycket i bromssystemet och utgör en säkerhetsrisk.
Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen testas genom att man slår till parkeringsbromsen under färd för att kontrollera att trucken står helt stilla. Slitna bromsband byts ut mot nya. En defekt justeringsmekanism, som normalt är fjäderbelastad, ersätts också med en ny direkt från tillverkaren.
Bromspedal
Bromspedalen ska gå lätt och ledigt, det får inte skrapa vid eller vara trögt - annat än det motstånd man kan förvänta sig av en broms. När pedalen släpps ska den automatiskt återgå till sin ursprungliga position.
HYDRAULSYSTEM
Ventilpaket
Vi testar ventilpaketet för att säkerställa att det styr oljeflödet korrekt till cylindrarna för lyft, sidoföring, gaffelspridning och tilt. Genom att säkerställa att varje ventil fungerar korrekt och inte läcker, garanterar vi att truckens rörelser är precisa. Gafflar som sjunker utan anledning kan vara ett tecken på att ventilpaktet behöver ersättas.
Cylindrar
Vi kontrollerar lyft-, tilt-, och gaffelspridningscylindrar för oljeläckage och allmänt skick. Vid skador som hack eller revor reparerar eller byter vi ut cylindrarna för att förebygga läckage.
Pump
Vi kontrollerar att hydraulpumpen låter frisk, inte läcker olja och orkar lyfta den vikten den är avsedd att klara av.
Filter
Filter byts alltid.
Olja/Nivå
Oljan fyller en viktig funktion då den både smörjer och kyler. Vi ser till att alla truckar har frisk olja, med rätt viskusitet enligt fabrikörens instruktioner.
Oljetank
Oljetanken kontrolleras så att den är hel och tät och rengörs vid behov. Är det skräp i oljetanken riskerar det att förorena den nya oljan.
CHASSI
Förarskydd
Vi kontrollerar att förarskydd, som båge eller laxanfönster är hela. En skadad eller knäckt skyddsbåge anses inte säker och byts därför alltid ut.
Stol
Stolen ska vara hel och ren, i annat fall byts den mot en ny. Alla funktioner, som sittjustering, ska fungera precis som när trucken var ny från fabriken.
Täckplåtar
Vi ser till att alla täckplåtar på truckarna är hela och ordentligt monterade. Även om vi strävar efter att få dem att se så gott som nya ut genom spackling och riktning, accepterar vi mindre kosmetiska skavanker så länge de inte påverkar truckens funktion eller säkerhet.
Övrigt
All övrig utrustning genomgår en grundlig kontroll för att säkerställa att den är i mycket gott skick.
Hytt
Dörrar, skjtufönster, luckor, torkomotor och allt annat som hör hytten till kontrolleras så att det funkar som tänkt.
Bälte
Bältet ska smidigt kunna knäppas, fästas, och rullas in och ut, för att garantera förarens säkerhet.
FÖRBRÄNNINGSMOTOR
Luftfilter
Vi byter alltid luftfilter. Ett rent luftfilter är avgörande för att säkerställa att motorn får tillräckligt med luft för optimal prestanda. Ett tilltäppt eller dåligt filter begränsar luftflödet och då jobbar inte motorn som den ska.
Bränslefilter
Vi byter alltid bränslefilter som en del av vår policy. Dessa filter är viktiga för att fånga upp partiklar och skräp, vilket säkerställer ett rent bränsleflöde. Ett smutsigt filter kan hindra dieselflödet och påverka truckens prestanda.
Oljefilter
Oljefilter byts alltid mot nya och fräscha filter.
Motorolja
Motorolja byts alltid.
Övrigt
Vi kontrollerar förbränningsmotorns tillstånd genom att bedöma dess ljud, lukt, skick och leta efter läckage. Vi ser även till att allting sitter rätt, inklusive motor och kylarens upphängningar.
Köp
Pris exkl. moms
349000
SEK
Köp
Hyr
Korttidshyra
Långtidshyra
Från pris exkl. moms
7926
SEK / MÅN
Hyr
Leasa
Från pris exkl. moms
6086
SEK / MÅN
Restvärde:
69800
SEK
Leasa
Jämför prismodeller

Vill du byta in din gamla truck?

Kontakta oss för en snabb värdering av din truck och betala sedan mellanskillnaden när du köper en ny av oss.
Alltid 6 månaders garanti på begagnade truckar
30 dagars öppet köp på alla truckar
En fri underhållservice ingår när du köper truck
Marknadens noggrannaste inspektioner på begagnade truckar
Truckar från de främsta tillverkarna som Bobcat, Crown, Linde, Toyota, Kalmar, Still och BT.
Alltid 6 månaders garanti på begagnade truckar
30 dagars öppet köp på alla truckar
En fri underhållservice ingår när du köper truck
Marknadens noggrannaste inspektioner på begagnade truckar
Truckar från de främsta tillverkarna som Bobcat, Crown, Linde, Toyota, Kalmar, Still och BT.

Bevaka

Bevaka liknande truckar

Motviktstruck
Lyftkapacitet
3500
kg
Lyfthöjd
5500
mm
Alltid 6 månaders garanti på begagnade truckar
30 dagars öppet köp på alla truckar
En fri underhållservice ingår när du köper truck
Marknadens noggrannaste inspektioner på begagnade truckar
Truckar från de främsta tillverkarna som Bobcat, Crown, Linde, Toyota, Kalmar, Still och BT.
Alltid 6 månaders garanti på begagnade truckar
30 dagars öppet köp på alla truckar
En fri underhållservice ingår när du köper truck
Marknadens noggrannaste inspektioner på begagnade truckar
Truckar från de främsta tillverkarna som Bobcat, Crown, Linde, Toyota, Kalmar, Still och BT.

Våra experter

Prata med någon av våra duktiga experter som kan det mesta om truckar!